Informasjon om forsikringsavtalen for musikkorps mellom Korpsnett Norge og If skadeforsikring. Gjelder fra 1. januar 2006

1. Generelt
Det er de Generelle vilkår, vilkår for Ulykkesforsikring, Ansvarsforsikring, Lager og verdisakforsikring samt yrkesskadeforsikring for dirigent/instruktør som gjelder for avtalen. Detaljerte vilkår får du ved henvendelse til Korpsnett Norge.

2. Hvem er forsikret
Forsikringen gjelder alle aktive medlemmer, aspiranter, dirigenter, instruktører og andre medlemmer som har betalt medlemskontingent gjennom Korpsnett Norge. Forsikringen gjelder også for forsikrede medlemmer som deltar i representasjonskorps. For medlemmer som spiller i flere korps skal forsikringen betales av det korpset som eier instrumentet.

3. Registrering av korpsmedlemmer
Korpsene melder antall medlemmer med instrument og antall
medlemmer uten instrument til Korpsnett Norge.

4. Hvor og når gjelder forsikringen
Forsikring av utleverte instrumenter, uniformer samt utleverte effekter gjelder heltid i hele verden. Ulykkesforsikringen gjelder under øvelse, konserter, stevner, reiser o.l. som foregår under korpsets ledelse. Dessuten gjelder ulykkesforsikringen på direkte vei fra hjemmet til øvelse/konsert/stevne/styremøte og tilbake til hjemmet igjen.

5. Ulykkesforsikring
Forsikringen omfatter ulykkesskade. En ulykkesskade er en skade på kroppen som skyldes en ytre begivenhet - et ulykkestilfelle. Under reise gjelder forsikringen høyst 1 uke før og 3 dager etter konkurranse/stevne/annen aktivitet er avsluttet, enten medlemmene reiser samlet eller hver for seg.

Ulykkesdødsfall - 50 000 kroner
Utbetales ved den forsikredes død i samsvar med vilkårene for ulykkesforsikring.

Invaliditetserstatning - 500 000 kroner
Hele forsikringssummen utbetales ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad gir en tilsvarende lavere erstatning. Det gis ikke erstatning for Invaliditetsgrad under 5 prosent.

Behandlingsutgifter - 25 000 kroner
Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde. Ved tannskader hos barn under 16 år dekkes behandlingsutgifter, som ikke dekkes fra annet hold, i inntil 10 år fra skadedagen. Det er en egenandel på 1 000 kroner per skade.

6. Verdisaksforsikring - utlevert instrument, uniform og annet utstyr
Forsikringen omfatter instrumenter, uniformer og annet utstyr som tilhører korpset. Privateid instrument/uniformer/annet utstyr som brukes av korpsmedlemmene i korpsets regi er dekket på lik linje med korpsets eiendeler. For avtalen gjelder følgende summer:
1. Instrument med utstyr begrenset til 80 000 kroner.
2. Uniform og annet utstyr dekkes inntil 10 000 kroner.
Korpsets/ensemblets trommeslagere vil ha en forsikringssum på 60 000 kroner hver.
Det er en egenandel på 1 000 kroner per skade.

7. Lager og verdisakforsikring for korps
Forsikringen gjelder utstyr som korpset vanligvis har på lager for inntil 500 000 kroner og dekker skade ved brann, vann, og innbrudd beskrevet i vilkår for hjemforsikring. Når korpset bruker utstyr fra lager dekkes dette av egen verdisakforsikring begrenset til 50 000 kroner. Verdisakforsikringen omfatter f.eks. fane, lydanlegg, noter og ekstra instrumenter. Den gjelder over hele verden og dekker skade når utstyret står på lager, brukes ute, er under transport og opphold underveis.
Egenandelen ved skade er for tiden 4 000 kroner.
Pris per år: 1 700 kroner.

8. Yrkesskadeforsikring - dirigenter/instruktører
Når et korps har fast ansatt dirigent eller instruktør som korpset lønner
(leverer lønns- og trekksoppgave for) er korpset pålagt å tegne
yrkesskadeforsikring. Ta kontakt med Korpsnett Norge for ytterligere
informasjon.

9. Felles arrangøransvarsforsikring
Korpsnett Norge har gjennom avtale med If tegnet en kollektiv Arrangøransvarsforsikring som omfatter de korps som er tilsluttet
forbundets forsikringsordning. En ansvarsforsikring skal dekke sikredes erstatningsansvar for skade som konstateres i forsikringstiden under utøvelse av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset. Dette gir korpsene trygghet mot rettslig erstatningsansvar for skader på "tredjemann - person eller ting". Forsikringen omfatter aktiviteter/arrangement som anses å være naturlig drift av et korps som f.eks. konserte, oppvisning, stevner, kakelotteri osv. Forsikringsselskapets erstatningsplikt er begrenset til 10 000 000 kroner per skade.
Egenandel kr 7.500,- pr. skade.

10. Administrasjon av forsikringsordningen
Det er Korpsnett Norge som administrerer forsikringsordningen.
Korpsene innbetaler premie til forbundet i henhold til innmeldte
medlemmer og tilsendt faktura fra forbundet. Forsikringen
følger kalenderåret.

Korpsnett Norges medlemspriser for 2015:
Forsikring av medlem UTEN instrument: kr 40,-
Forsikring av medlem MED instrument: kr 130,-

11. Melding av skade
Skade som omfattes av avtalen skal snarest meldes If. Skademelding oversendes per e-post fra Korpsnett Norge. De som ikke har tilgang til e-post får utlevert skademelding fra Korpsnett Norge. Skademeldinger returneres til Korpsnett før de oversendes til selskapet.

For tegning av forsikring eller ytterligere informasjon,
ta kontakt med Korpsnett Norge.Utviklet av Imaker as