Handlingsplan

1. BIDRA TIL GOD MEDLEMSUTVIKLING FRA ASPIRANT TIL VETERAN-MUSIKANT

a)
Arbeide for å starte opp nye klassekorps for å styrke rekruttering til skolekorpsene.
b)
Tilby musikk- og organisasjonsfaglig kompetanseprogram for ungdom.
c)
Tilby og utvikle konkurranser, stevner og festivaler i samarbeid med lokale arrangører.
d)
Arbeide med inkludering og mangfold som en integrert del av medlemsutviklingen.

2. STYRKE FAGKOMPETANSEN I KORPSENE

a)
Utvikle og gjennomføre kurs for musikalske ledere
b)
Videreutvikle og gjennomføre kurs for musikanter
c)
Samarbeide med andre musikkorganisasjoner for å styrke den formelle utdanningen av musikalske ledere for det frivillige musikklivet
d)
Gi organisasjonsfaglig opplæring og veiledning til tillitsvalgte i organisasjonene) Utrede behov for drillkompetanse

3. SØRGE FOR GOD MEDLEMSSERVICE OG VÆRE EN ENGASJERT MEDSPILLER

a)
Opprettholde en god TONO-avtale. Kopinor-avtale og en god forsikringsavtale som fungerer godt for medlemmene, samt forhandle andre avtaler til medlemmenes beste der medlemmene ønsker det eller Korpsnett ser behov
b)
Forvalte Frifond Organisasjon til beste for medlemmene og gi mulighet til å søke om voksenopplæringsmidler og mva-kompensasjon
c)
Tilby medlemmene et godt korpsdriftsverktøy på nett gjennom StyreWeb
d)
Bruke kommunikasjonsplanen aktivt og styrke organisasjonens digitale kommunikasjone) Korpsnett Norge ska utvikle en strategi for å utvikle og styrke formelle lokale nettverk

4. ARBEIDE FOR GODE RAMMEVILKÅR FOR KORPS OG MUSIKKENSEMBLER

a)
Søke samarbeid med andre landsomfattende musikkorganisasjoner og delta aktivit i praplyorganisasjonene Frivillighet Norge, Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund og Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner for å bidra til gode rammevilkår for korps og musikkensembler
b)
Arbeide aktivt for bedre økonomiske støtteordningerc) Fremme interesse for korps og musikkensembler ved å synliggjøre hvilken stor verdi disse representerer for samfunnet og den enkelte musikant
d)
Bevisstgjøre korps om at de skal stille krav til at øvingslokaler følger NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål og Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål
e)
Revitalisere prosjektet Arvegods som KNNs bidrat til å ivareta og ta ansvar for relevante deler av den norske kulturarven