FRIFOND - kompetanse og aktivitet

Har du en god prosjektidé? Lokallag av landsomfattende organsiasjoner kan søke om 20.000 - 100.000 kr i støtte til kompetansehevende, ekstraordinære aktiviteter og samarbeidsprosjekter. 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år.

Lokale lag for og med barn og unge under 26 år i nasjonalt tilsluttede organisasjoner kan søke om midler til kompetansehevende tiltak, samarbeidsprosjekter og ekstraordinære aktiviterter hos musikkorpganisasjonenes lokallag. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.Lag, forening eller gruppe som søker støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet må:

  • bestå av minst 3 medlemmer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende
  • arbeide for og med barn og unge - minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år
  • ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet, i tråd med ordningens formål. Normalt vil kravet til lokal tilknytting være at aktiviteten finner sted i egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer lokalmiljøet til gode.
  • Stiftelser, tiltak i regi av det offentlige eller idrettsaktiviteter faller utenfor tilskuddsordningen.

Frifond kompetanse og aktivitet er en egen pott som man kan søke på uavhengig av "vanlig" frifondsøknad. Det er anledning til å søke Frifond kompetanse og aktivitet selv om man mottattar "vanlig" Frifondstøtte, men man kan selvfølgelig ikke få støtte til samme aktivitet/prosjekt/tiltak.Frifond kompetanse og aktivitet skiller seg fra "vanlig" frifondstøtte ved at det går til ekstraordinære tiltak og at man kan få innvilget større beløp. Mens alle tilskuddsberettigede får "vanlig" frifond fra Korpsnett Norge, vil færre søknader til Frifond kompetanse og aktivitet bli innvilget, men med mulighet for større beløp.Vi anbefaler alle å sette seg nøye inn i retningslinjene før dere skriver søknaden. Har dere spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss!

Søkandsfrist: 15. februar 2019

Søknad med vedlegg sendes til: Norsk musikkråd, Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo eller nmr@musikk.no