VIKTIGE FRISTER!

Nedenfor finner medlemskorps en oversikt over viktige frister gjennom kalenderåret.

Årsrapport

15. februar

Alle medlemskorps skal levere årsrapport med medlemsliste. Årsrapporten danner gunnlag for pengestøtten Korpsnett fordeler videre til medlemskorpsene og for driftsstøtten Korpsnett får tildelt. Derfor er den veldig viktig både for meldemskorpsene og sentralorganisasjonen.

Fra og med 2011 sendes årsrapporten inn via StyreWeb. For en forklaring på hvordan du leverer årsrapporten trykk på les mer.

22.03.2011
les mer...

Frifond gjennom Korpsnett Norge

Søknadsfrist 1. juni
Rapporteringsfrist 1. juni påfølgende år

Alle medlemskorps hvor minst 1/3 av medlemmene er under 26 år kan søke om tilskudd fra Frifond gjennom Korpsnett Norge. Mer informasjon om Frifond finner du her.

Rapportering for bruk av Frifondmidler skal skje innen 1. juni påfølgende år. Orientering om rapportering direkte pr epost til korps som får tilskudd.

Trykk på les mer for en forklaring på hvordan du går fram.

22.03.2011
les mer...

Instrumentfondet

1. april

Instrumentfondet er en støtteordning for kjøp korpsinstrumenter for norske skolekorps. NB! Det er Norges Musikkorps Forbund som administrerer ordningen. Spørsmål må derfor rettes til NMFs hovedkontor i Bergen: Tlf. 815 56 777 eller instrumentfond@musikkorps.no . Søknadsskjema finner dere her: http://www.korpsnett.no/tilskudd/instrumentfondet/


Momskompensasjon

Søknadsfrist: 1. juni

Momskompensasjon er en ordning for å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Man søker ved å sende fjorårets regnskap og revisorrapport til Korpsnett innen søknadsfristen. Pengene utbetales ved årsskiftet.

Du kan lese mer om momskompensasjon her.

07.04.2011

Voksenopplæringstilskudd

Søknadsfrister:
1. januar
1. juli

Medlemskorps søker om voksenopplæringstilskudd fra sitt fylkesmusikkråd. Dere finner oversikt og lenker til fylkesmusikkrådene her. Det er to frister i året. Man søker for halvåret som kommer, og rapporterer for halvåret som har gått.

22.03.2011
Utviklet av Imaker as