Rammeavtale mellom Tono og Norsk musikkråd (på vegne av organisasjonene)

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av norske og internasjonale rettighetshaverne. Alle som arrangerer en offentlig konsert må ha en fremføringstillatelse, noe som TONO har enerett til å utstede. Det som betales inn til TONO blir viderefordelt til de komponister og tekstforfatter som er medlem av TONO, slik at de kan fortsette å utgi musikk. Norsk Musikkråd inngikk i 2009 en rammeavtale om retten til fremføring av og betaling av vederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemmer. Avtalen er nå reforhandlet med virkning fra 1. januar 2018 og gjelder alle korps tilknyttet Korpsnett Norge.

Vi er opptatt av at de som lager musikken skal få betalt for jobben de gjør og vi er glad for å ha fått på plass en avtale som gjør det enkelt for de av utøverne i det frivillige musikklivet som også arrangerer konserter. I forhold til tidligere rammeavtale fra 2009-2017 er det en økning av TONO-vederlaget som skal betales. Dette skyldes at det er flere konserter enn tidligere som det skal betales for. Samtidig er det videreført en rabatt på 40 prosent av TONOs minimumsvederlag. Avtalen er obligatorisk for alle medlemskorps i Korpsnett Norge og dekkes gjennom medlemskontingenten.

Omfatter:
Rett til å framføre de musikkverk TONO forvalter på konserter dere selv står som arrangør for. Konserter dere spiller på oppdrag for andre, er det oppdragsgiveren som rapporterer inn. Avtale omfatter kun konserter med en brutto billettinntekt på opp til kr 50.000 pr konsert, evntuelt maksimum 500 besøkende dersom det ikke kreves billettinntekter.
For konserter med billettinnitekter fra kr 50.000 skal det betales vederlag med 5% av bilettinntektene. Dette er lavere enn TONOs ordinære satser.

Omfatter ikke:

a)
musikkdramatiske verk, herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av musikaler. TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle. For mer informasjon se www.tono.no
b) lydfesting av musikk (opptak)c) komposisjon av bestilte musikkverk og leie for bruk av notematerialed) rene dansetilstelninger eller arrangement som ikke kan betegnes som konserter

Rapport:

Korpsnett Norges medlemmer plikter å levere fullstendige musikkprogram for samtlige avholdte konserter som omfattes av avtalen. Rapport sendes fortløpende og uoppfordret til TONO via skjema på TONOs nettside. Skriv i meldingsfeltet at dere er medlemmer av Korpsnett Norge. Alternativt kan rapportskjema lastes ned (se nederst på denne siden) og sendes på epost til tono@tono.no eller til TONO, Postboks 9171 Grønland, 0134 Oslo.

Tvister:
Oppstår det tvister mellom korpsene og TONO om hvorvidt verk og konserter er omfattet av avtalen, vil Korpsnett Norge bidra til løsning av slike tvister. Det forutsetter at medlemmene rapporterer eventuelle problemer til Korpsnett Norge.

Mer informasjon: Kontakt Korpsnetts sekretariat dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Se i tillegg www.tono.no for mer info om vederlag og for å laste ned konsertrapporteringsskjema.