Nyheter  Tirsdag 7. april 2015

Artikkel 2: Motivasjon

Av: Bente Illevold

Det er en kjensgjerning at motivasjonen hos norske amatør- og skolekorpsmusikanter er høyst ulikt begrunnet. For de fleste er samspillet, med både de musikalske og sosiale dimensjonene, aller viktigst og det kan være krevende å beholde den personlige «øvingsdriven» i disse tider.

Motivasjon er vår grunn/årsak til å gjøre noe bestemt, og er altså tuftet på de motiver vi har. Det er altså en drivkraft til handling, og påvirker vår vilje til å øve eller dra på korpsøvelse. De fleste korpsmusikanter gleder seg til øvelsen, men noen har kanskje utfordringer med å finne motivasjon til å øve hjemme. Dette kan kanskje skyldes forskjellen mellom den indre og ytre motivasjonen.

  • Indre motivasjon handler om enkeltmusikantens interesse og nysgjerrighet for selve spillingen. Disse musikantene vil lettere opprettholde øvingen, da gleden rundt selve spillingen er stor nok i seg selv.
  • Ytre motivasjon handler ikke om selve spillingen, men en slags «belønning» du får ved å delta på den. Dette kan være det sosiale aspektet ved å spille i korps, reise på turer, konsertopplevelser, konkurranser og venner. Disse musikantene har størst utfordringer med å bevare motivasjonen nå, da egenøvingen kanskje er tuftet på å fungere i samspillet og bidra til korpsets framgang framfor individuell utvikling.

Motivasjonen virker altså inn på våre handlinger og gjøremål. Personlig tror jeg faktorer som hvordan og hvorfor, altså selve forståelsen, er tett knyttet til motivasjon. Indre motivasjon kommer ofte gjennom forståelse og meningsopplevelse, og motivasjon – mening – mestring og spilleglede er faktorer som står i et gjensidig påvirkningsforhold. Så, hvordan kan vi bidra til at musikanter med sterkest ytre motivasjon holder seg oppe nå?

Digitale øvelser og møteplasser: Selv om samspill på digitale plattformer ikke fungerer som et tradisjonelt samspill vil møteplassen i seg selv være essensiell for disse musikantene.

Online spilletimer: Musikanter med sterkest ytre motivasjon vil kunne finne stor glede i å begynne å ta spilletimer. Her vil man få et opplegg av en god pedagog, som vil bidra til at vedkommende utvikler seg videre som samspillmusikant. Man vil føle seg sett, og finne mening i å få tilbakemeldinger fra pedagogen.

Play-along: Det finnes utallige notehefter for alle instrumenter hvor melodier og stykker er samlet med et godt innspilt akkompagnement. Dette vil gi opplevelser av samspill og spilleglede.

Online gruppeøvelse: Oppfordre til at musikantene avholder gruppeøvelser online. Her kan de spille for hverandre, gi innspill og utveksle erfaringer om korpsrepertoaret.

Kammermusikk: Enten ved å hyre en arrangør eller kjøpe eksisterende materiale kan man dele inn korpset i mindre ensembler. Disse kan øve online, spille inn enkeltstemmer og deretter klippe de sammen til en helhet. Kanskje kan neste konsert korpset avholder være rent kammermusikalsk? Det er kanskje en sjanse for at man kan møtes i mindre grupper før normal korpsdrift kan gjenopptas, slik at kammermusikkøvelser kan gjennomføres.

Øvekonkurranser med premier: Spille et spesifikt repertoar/øvelse/etyde

Antall øvingstimer nedlagt: Lage opptak/video

Utvikle individuelle mål eller gruppemål: Dirigent/instruktør kan i samråd med musikanter utvikle målsetninger omkring den enkelte musikant eller instrumentgruppes mål.

Lag øvingsopptak: Spill inn stemmene på korpsrepertoaret, slik at musikantene har gode øvingsopptak de kan bruke på sin stemme.

For mange er det utfordrende å finne igjen den gode følelsen fra en spilletime alene på øvingsrommet, slike opptak vil kunne bidra stort.