Nyheter  Tirsdag 14. mai 2019

Fagdag om akustikk, inkludering og rekruttering

I forbindelse med landsmøtehelgen i Bø ble det gjennomført en fagdag for tillitsvalgte lørdag 27. april. Der stod akustikk i øvingsrom, inkluderingsprosjektet Korps for alle og rekrutteringsarbeid i ulike former på dagsorden.

John G Olsen akustikk

Foredragsholder Jon G. Olsen er regnet for en av landets fremste kapasiteter på akustikk i musikklokaler.

Akustikk i musikklokaler
John G. Olsen som leder Utvalg for musikklokaler, forklarte hvordan ulike rom gir helt ulike opplevelser av den samme musikken. Han synliggjorde hvordan størrelse på rom, for mye eller for lite klang kan påvirke musikernes prestasjoner. Og han gav eksempler på hva som kan gjøres for at musikantene skal få så gode lydforhold som mulig der de øver eller holder konserter. Bakteppet for foredraget var den nye nasjonale standarden for akustikk i musikklokaler NS8178, som kom i 2014 etter et langvarig arbeid utført av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Den norske standarden er unik også internasjonalt, og planen er nå at den norske standarden skal danne grunnlag for en internasjonal standard på dette området. Et viktig arbeid for korpsmusikere og andre musikere over hele verden.

Guri Rosak Korpsdrift i Bo

Guri Røsok holdt et engasjerende innlegg om hvordan de oppnår så god gode resultater og stor medlemsmasse i Bø skulemusikk

Korpsdriften i Bø
Etter lunsj stod korpsdriften i Bø, og hva som må til for å sikre gode resultater og stor medlemsmasse, på dagsorden. Guri Røsok dirigerer Bø skulemusikk, et korps med nær 90 medlemmer og solid rekruttering.
En svært lydhør forsamling fikk høre et engasjert innlegg, der hun blant annet fokuserte på hva hun som dirigent kan gjøre for å sikre at barna trives i korpset. Hun forklarte hvordan hun vektlegger medlemmenes medbestemmelse, og at det skal være kvalitet på tilbakemeldingene hun gir medlemmene. Mye handler om relasjonsbygging. - Jeg må kjenne hvert eneste medlem, forklarte hun. - Jeg må vite hvem de er og hvor de kommer fra, og hvordan de har det ellers i livet. Mye handler også om samarbeidet med styret, struktur og kvalitet på lærerne, og samarbeidet med dem.
Guri Røsok gjorde også et poeng av å ta vare på de eldste musikantene i skolekorpset, for det fremmer rekrutteringen.

Inkluderingsarbeid i korps
Korpsnett Norge mener at alle barn skal ha muligheten til å delta i et skolekorps. Derfor ble prosjektet Korps for alle startet. Målet var å kartlegge
barrierer og utfordringer som hindrer barn i å delta. Resultatene av arbeidet ble presentert av musikkonsulenten i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren. Han gikk gjennom de funnene som ble gjort i prosjektet, og hva det kan være klokt å tenke gjennom for tillitsvalgte i korpsene når det gjelder å få flest mulig til å kunne være med. Hvilke barrierer det er som hindrer barn i å delta i korps? Hva kan mitt korps gjøre for at barna skal få delta uavhengig av familiens økonomi eller andre forhold? Korpsnett Norge har utviklet brosjyremateriell og veiledningsopplegg for tillitsvalgte som ønsker mer inngående kunnskap om dette.

Rekrutteringsarbeid og samarbeid
Ytterligere to temaer stod på dagsorden på fagdagen. Det første var spørsmålet om rekruttering og samarbeid over aldersgrensene. Hvordan kan man utvikle en måte å jobbe med korps på, som kan gjøre at medlemmene forblir korpsmusikanter fra de starter som aspiranter til de går av med pensjon? Det andre temaet som ble drøftet var samspillet mellom dirigenten, styret og de tillitsvalgte i korpset. En nyttig gjennomgang av arbeidsfordelingen, rollene, og hvem som har ansvaret for hva. Det er ikke alltid like lett å huske på når det skiftes mannskap i korpsenes ledelse.


Korps for alle forside

Korps for alle er Korpsnett Norges prosjekt for inkludering og integrering.