Nyheter  Onsdag 19. august 2020

Forventer ny krisepakkeordning for korpsene

På dagens pressekonferanse la kulturminister Abid Q. Raja fram en stimuleringspakke for det profesjonelle kulturlivet på 900 millioner fram til nyttår. Men han kom ikke med signaler om tilsvarende ordning for det frivillige kultur- og musikklivet.

Kulturminister Abid Raja

- Det er gledelig at kulturministeren så tydelig anerkjenner kulturens betydning i samfunnet, sier styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Og det er selvsagt bra at det settes inn tiltak som sikrer og stimulerer til aktivitet i den profesjonelle delen av kulturlivet i tiden framover. Samtidig er vi skuffet over at det ikke kom noen signaler om hvordan regjeringen ser for seg å hjelpe den frivillige sektoren i tiden framover.

Den eksisterende krisepakken for idrett og frivillighet, som gjelder for perioden 12. mars til 31. august, har søknadsfrist 15. september. Skaarer mener det haster med å få på plass en ordning som kan dekke opp for inntektstap korpsene og andre kommer til å få utover høsten.

- Den nåværende ordningen varer ut august, og etter det er det per i dag ingen måter korpsene og andre kan dekke opp tapene som måtte komme. Nå som vi ser at smittesituasjonen trekker ut i tid, mener vi det er behov for nye tiltak. Uten nye kompensasjonsordninger vil mange i vår sektor fort ende opp i økonomiske vanskeligheter og usikkerhet med tanke på videre drift.

Tror på ny ordning
Selv om det ikke kom noen signaler fra statsråd Abid Q. Raja om nye tiltak for frivillig sektor i forbindelse med dagens pressekonferanse, er generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd likevel optimist med tanke på mulighetene for at noe kommer innen kort tid.

- Det er all grunn til å forvente signaler om videre innretning av frivillighetsordningen om kort tid, og det er ikke utenkelig at det vil antydes en lignende innretning for lag som er registrert i frivillighetsregisteret. Vi forstår det slik at det antagelig kommer informasjon fra Kulturdepartementet om dette i løpet av uken. En stimuleringsordning slik det ble presentert kan være en god tilnærming også for frivillighetsordningen, men utover publikumsrettede arrangementer med billettinntekt, har vårt felt også aktiviteter der det nå vil være behov for å kompensere de økte kostnadene, særskilt til leie av alternative lokaler for musikkøvelser. Vi erfarer at tilgangen til lokaler for øvingsformål nå er en vesentlig barriere for å kunne gjenoppta aktivitet, konkluderer Dæhli.

Norsk musikkråd ønsker å kartlegge situasjonen til korpsene og andre aktører i frivillig sektor, og varsler at de ønsker å gjennomføre en egen undersøkelse om dette i begynnelsen av september.