Nyheter  Mandag 7. november 2016

Reglement for NM i marsjering

§ 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN

Konkurransen skal fremme spilleglede og kvalitet for enkeltdeltakere og musikkorps, samt bidra til å synliggjøre korps som en attraktiv fritidsaktivitet.

NM i marsjering skal være åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning, en god møteplass for musikkorps som ikke bare har fokus på musikken, men også marsjering stil og presisjon.

§ 2. DEFINISJONER

 • (1) Musikkorps: Skole-, generasjons- eller amatørkorps som deltar i NM
 • (2) Deltaker: Musikanter, tamburmajor og andre medlemmer som skal delta i NM som del av Musikkorpset.
 • (3) Deltakerliste: Liste over Deltakerne i Musikkorpset som skal delta i NM.
 • (4) Administrasjonen: Daglig leder i Korpsnett Norge, eller den han/hun bemyndiger.

§ 3. KLASSER OG KATEGORIER

 • (1) NM marsjering har kategoriene Gatemarsj og Formasjonsmarsj.
 • (2) Hver kategori har klassene Skolekorps og Amatørkorps.

§ 4. BETINGELSER FOR DELTAKELSE

 • (1) Alle Deltakere kan delta med det Musikkorpset de er medlem av.
 • (2) Deltakere i klassen for Skolekorps kan delta til og med det året Deltakeren fyller 19 år. Det er ingen nedre aldersgrense.
 • (3) Det kan søkes aldersdispensasjon for Deltakere i klassen Skolekorps der spesielle hensyn taler for det. Deltakerne må være medlem i musikkorpset og det må kunne dokumentere tilhørighet til det korpset man søker om deltagelse med. Skriftlig søknad sendes Administrasjonen.

§ 5. SAMARBEIDENDE MUSIKKORPS

 • (1) Flere Musikkorps kan etter søknad til Administrasjonen delta som en enhet.
 • (2) Samarbeidet skal gjelde for hele konkurransen.

§ 6. PÅMELDING

 • (1) Alle Musikkorps kan delta.
 • (2) Påmelding skal skje skriftlig. Frister oppgitt i invitasjonene skal overholdes.

§ 7. DELTAKERLISTE

 • (1) Deltakerliste fra hvert Musikkorps skal være Administrasjonen i hende senest 1. april.
 • (2) I klassen Skolekorps skal fødselsdato på Deltakerne oppgis i Deltakerlisten.
 • (3) I klassen Skolekorps gjøres aldersfordelingen i det enkelte Musikkorpset tilgjengelig for de øvrige deltakerkorpsene i klassen på forespørsel.

§ 8. KONTROLL

 • (1) Deltakelse innebærer at Musikkorpset og Deltakerne har akseptert gjeldende reglement og retningslinjer og forpliktet seg til å følge disse. Administrasjonen forbeholder seg retten til å kontrollere at reglementet blir overholdt.
 • (2) Deltakerlister kontrolleres, og Deltakere fra og med 15 år som konkurrerer i klassen Skolekorps bes om å ta med legitimasjon. Ved tvil om krav til alder er oppfylt skal ikke Deltaker hindres i å konkurrere, men Administrasjonen vil kreve dokumentasjon i etterkant.

§ 9. SYKDOM OG UFORUTSETT FRAVÆR

 • (1) Erstatter ved sykdom eller annet uforutsett fravær kan vurderes etter søknad med dokumentasjon. Søknaden behandles av Administrasjonen. Erstatter i klassen Skolekorps må fylle kravene i §4.

§ 10. AVMELDING

 • (1) Musikkorps og Deltakere kan når som helst melde seg av.
 • (2) Påmeldingsavgift blir ikke refundert dersom Musikkorpset eller Deltakere melder seg av etter frist for innbetaling av påmeldingsavgift.

§ 11. BEDØMMELSE

 • (1) Maksimal poengsum ved en framførelse er 100 poeng.
 • (2) Dommernes bedømming er endelig.

§ 12. PROTESTER

 • (1) Protester fra Musikkorps eller Deltakere vedrørende overtredelse av reglementet skal dokumenteres og skje skriftlig til Administrasjonen innen 48 timer etter at resultatet av konkurransen er offentliggjort.
 • (2) Protester avgjøres av Administrasjonen.

§ 13. BRUDD PÅ REGLEMENTET - DISKVALIFIKASJON

 • (1) Dersom et Musikkorps eller Deltakere opptrer i strid med reglementet, kan det medføre diskvalifikasjon av hele Musikkorpset.
 • (2) Diskvalifikasjon vil si at Musikkorpset ikke kommer på resultatlisten.
 • (3) Administrasjonen har anledning til å fastsette andre reaksjonsformer avhengig av regelbruddets karakter.

§ 14. SAKSBEHANDLING VED DISKVALIFIKASJON

 • (1) Dersom Administrasjonen vurderer å diskvalifisere et Musikkorps, skal Musikkorpset varsles skriftlig. Varslet skal inneholde informasjon om hvilke regler det gjelder og hvorfor Administrasjonen vurderer disse som brutt.
 • (2) Ved vurdering av diskvalifikasjon gis Musikkorpset en frist på 2 uker fra mottak av varslet for å komme med sine bemerkninger før saken ferdigbehandles.
 • (3) Skriftlig vedtak skal sendes Musikkorpset så snart saken er ferdigbehandlet. Det skal orienteres om at vedtaket kan ankes inn for landsstyret i Korpsnett Norge, jfr § 15.

§ 15. ANKEBEHANDLING

 • (1) Vedtak gjort av Administrasjonen kan ankes til landsstyret i Korpsnett Norge.
 • (2) Ankeinstans skal utøve skjønn i behandling av ankene.
 • (3) Vedtak fattet av ankeinstansen er endelig.

§ 16. FORTOLKNING AV REGLEMENT

Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges landsstyret i Korpsnett Norge for avgjørelse.

§ 17. ENDRINGER I REGLEMENTET

Endringer i reglementet vedtas av landsstyret i Korpsnett Norge

Reglementet er vedtatt av landsstyret i Korpsnett Norge 19.11.2018