Nyheter  Fredag 8. februar 2019

Søk momskompensasjon

Momskompensasjon er en ordning for å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.Man søker ved å sende fjorårets regnskap og revisorrapport til Korpsnett innen søknadsfristen. Pengene utbetales ved årsskiftet.

Mva-kompensasjon er en ordning for å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Søknadsfrist: 1. juni.

Slik søker du:

Send inn regnskap og revisjonsrapport for foregående regnskapsår til Korpsnett innen 1. juni. Hvis dere har avvikende regnskapsår, kan dere søke på grunnlag av siste årsregnskap som er behandlet og godkjent av styret. Korpsnett Norge søker på veiene av medlemskorpsene og kommer til å søke etter såkalt forenklet modell. Dette innebærer mindre dokumentasjonskrav for medlemskorpsene. Sjekk følgende før du sender inn regnskap:

  • Så lenge korpset har under 5 milioner i driftskostnader, er det tilstrekkelig med regnskap revidert av tillitsvalgt revisor. Har dere 5 milioner eller mer i drifstkostnader, ta kontakt med Korpsnett for nærmere informasjon.
  • Kompensasjon ytes ikke til ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke ansees som drifts- og vedlikeholdskostnader. Har dere slike utgifter, må dere markere det i innsendt regnskap.
  • Kompensasjon ytes bare til kostnader eller anskaffelser som skjer til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, jf. § 7 i forskriften. For de fleste korps er hele virksomheten frivillig og ikke-fortjenestebasert. Driver dere annen virksomhet, må det foretas en avgrensning i forhold til hvilke kostnader som skal være med i søknaden om momskompensasjon. Er dette aktuelt for dere, så kan dere ta kontakt med Korpsnett.
  • Korpset må være en juridisk selvstendig enhet jf. § 3 i forskriften

Dokumentene kan gjerne scannes inn og sendes elektronisk til korpsnett@korpsnett.no eller de kan sendes med post tilKorpsnett NorgeTrondheimsveien 50E2007 Kjeller.Dere vil motta en epost med bekreftelse på at regnskapet er mottatt. MVA-kompensasjonen utbetales så snart Korpsnett mottar pengene fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet, normalt i midten av desember.

Hvor mye kan man få?

Stortinget bevilger en ramme for mva-kompensasjonen hvert år. Dersom rammen gitt av Stortinget ikke er stor nok til å dekke det godkjente beløpet for alle søkerne, blir alle beløpene redusert med samme prosentsats. Denne reduksjonen kalles avkortning og vil være lik for alle søkerne.Rammen har hittil vært mindre enn det godkjente søknadsbeløpet. Hvor stor avkortningen blir, avhenger av rammen som Stortinget bevilger, og det godkjente søknadsbeløpet for alle søkerne.

I 2010 var avkortningen ca. 65 % og i 2011 var den 49 %. I 2012 tok regjeringen et hvileskjær i opptrappingen av mva-kompensasjonsordningen og avkortningen økte igjen til 51%. I 2013 var avkortningen på 30 % og i 2014 var den på 17%. I 2015 økte avkortningen igjen, og ble på 21,7%. I 2016 fortsatte den negative trenden og avkortning økte ytterligere til 23,7%.

Det betyr at for hver 100 kr korpsene betalte i mva-avgift fikk de kun tilbake 76 kr. En avkortning på 23,7%, som vi hadde i 2016, gav følgende mva-kompensasjon:

Driftskostnader Søkegrunnlag Avkortning Utbet. mva-komp
500.000 35.000 8.295 26.705
300.000 21.000 4.977 16.003
100.000 7.000 1.659 5.341

Vi oppfordrer alle til å søke fordi man da er med på å synliggjøre behovet, og det gjør det lettere å jobbe for å få øket bevilgningen til mva-kompensasjon.Du kan lese mer om momskompensasjon på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.