Nyheter  Fredag 20. august 2021

Utvider tidsperioden for korona-kompenasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet har utvidet tidsperioden for korona-kompensasjon til lag og foreninger med to måneder fram til 31. oktober. Det gir korpsene en mulighet til å få noe kompensasjon for tapte inntekter om arrangementer og konserter fortsatt rammes av restriksjoner denne høsten.

Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet for frivillige lag og foreninger:

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.

Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.

Hva kan det søkes om?

  • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.
  • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Det er verdt å merke seg at det er to forskjellige kompensasjonssatser. Forskriften sier:

"Organisasjoner kan motta tilskudd på 70 prosent av godkjent søknadsbeløp. For arrangement og annen spesifisert aktivitet som avlyses som følge av Covid-19-utbruddet kan det gis tilskudd på 50 prosent av godkjent søknadsbeløp."

Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen på www.lottstift.no

Spørsmål? Ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Forskrift om midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren som følge av Covid19-utbruddet