Nyheter  Fredag 17. desember 2021

- Viderefører kompensasjonsordningen så lenge det er nødvendig

Kompensasjonsordningen korpsene kan søke på utvides foreløpig ut juni 2022. Men den vil bli forlenget så lenge det er bruk for den, bekrefter statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kulturdepartementet.

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren er det offisielle navnet på kompensasjons- og stimuleringstilskuddet korpsene har kunnet søke på det siste året. Og det er denne ordningen, administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet, som nå videreføres. Man kan søke om å få dekket mindreinntekter eller merkostnader som følge av råd, anbefalinger eller pålegg fra offentlige myndigheter, foreløpig ut juni 2022.

20211102 kud odin adelsten aunan bohmann 025

Statssekretær i Kulturdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann

Lover videreføring ved behov

Mange i frivillig sektor planlegger allerede nå sommeraktiviteter som sommerkurs og festivaler. Alle håper jo på at pandemien er under kontroll igjen innen den tid, men erfaringen viser jo at ingen vet. Tidligere har forlengelsene av ordningene for sommeren kommet svært sent, og gitt mange store utfordringer i planperioden på grunn av manglende økonomisk trygghet og risiko for store tap ved avlysning. Derfor har styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer, tidligere uttalt at det var ønskelig med et lengre tidsperspektiv enn ut juni.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann, lover dialog med organisasjonene om saken og at kompensasjonløsningen vil være tilgjengelig så lenge den trengs.
- Ordningen skal gjelde så lenge det er smittevernfaglige råd, anbefalinger eller pålegg som begrenser arrangementer eller aktivitet, bekrefter han. - Ordningen som er forlenget forutsetter at det er offentlige råd, anbefalinger eller pålegg som begrenser arrangementer eller aktivitet. Vi vil ha løpende kontakt med sektoren om behov som følge av pandemien.

Styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer, er glad for signalet om at ordningen vil bli videreført også etter utgangen av juni om behovet er der.
- Dette er viktig for oss, for det betyr at korpsene kan planlegge aktiviteter også utover sommeren og høsten, samtidig som de kan ha noe trygghet for at regjeringen stiller opp om det skulle bli behov for det, fastslår han. - Det er selvsagt også viktig for oss i organisasjonen med tanke på sommerkurs og andre aktiviteter vi planlegger utover sommeren og høsten.

70 i stedet for 50 prosent ved avlysning

Den store forskjellen fra tidligere ordninger er at man fra 8. desember vil få 70 prosent kompensasjon for alle arrangementer, uavhengig av om de er avlyst eller utsatt. Dette vil gjelde også i 2022, men kan bli justert tilbake til 50 prosent dersom smittesituasjonen tillater det.

Skaarer mener det er en klar forbedring med økt prosentsats for kompensasjon ved avlysning så lenge behovet er der. At økningen er gitt tilbakevirkende kraft fra 8. desember er også svært gledelig.
- En del korps hadde planer om relativt store julekonsertproduksjoner med ekstra kostnader til for eksempel solister, lyd og lys. Og det er produksjoner det nå ville vært bortimot umulig å gjennomføre, selv om det er gitt en åpning for å gjennomføre konserter i krafitg redusert form. Det er kostnader korpsene nå ikke får dekket inn i form av billettinntekter, men som de kanskje fortsatt må utbetale helt eller delvis til de som er engasjert utenfra. Ved å utvide til 70 prosent kompensasjon for avlyste konserter med tilbakevirkende kraft fra 8. desember, vil flere avlyste julekonserter komme inn i ordningen, og korpsene vil også få mer hjelp til å kommer over kneika, fastslår han.

Første søknadsfrist 18. januar

Søknadsportalen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet er åpnet for søknader i perioden 1. november 2021 til og med 31. desember 2021, med søknadsfrist 18. januar. Men tilsynet skriver nå følgende på sine nettsider:

På grunn av nye covid- 19-restriksjonar har regjeringa foreslått justeringar i regelverket og nye 600 millioner kroner til idrett og frivilligheit. Det er tidlegare varsla at tilskotsdsordninga blir forlenga fram til sommaren 2022. Vi kjem tilbake med meir informasjon om dette.

Ordningen oppsummert

Her har vi oppsummert det viktigste innholdet i ordningen ut fra hva som er bekreftet fra Kulturdepartementet, og med forbehold om eventuelle endringer når endelig forskrift foreligger:

  • Ordningen korpsene kan søke på, Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren, administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
  • Man må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke på denne ordningen (presisering: lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan ikke søke på de øvrige ordningene, som i hovedsak er beregnet for det profesjonelle kulturfeltet og administrert av Kulturrådet).
  • Merkostnadene må knyttes direkte til smitteverntilpasninger.
  • Mindreinntekter er differansen mellom inntekter fra tidligere avholdt og sammenlignbart arrangement/aktivitet i en normalsituasjon (eksempelvis tilsvarende julekonsert i 2019) og de faktiske inntektene fra arrangementet/aktiviteten.
  • Ordningen som nå er utvidet til også å gjelde for våren 2022, var opprinnelig gjeldende fra og med 1. november til og med 31. desember 2021.
  • Regjeringen har besluttet at fra og med 8. desember 2021 vil kompensasjonsgraden være 70% både ved avlyste, utsatte og reduserte konserter, arrangementer og aktiviteter (NB: Kompensasjon for avlyste arrangementer fra 1. november til og med 7. desember er fortsatt på 50%). For avlyste arrangmenter kan ordningen bli justert tilbake til 50% dersom smittesituasjonen tillater det på et senere tidspunkt.
  • Kompensasjonsordningen varer foreløpig ut juni 2022, men kan bli forlenget ved behov.
  • Det er ingen nedre grense for hvor mye man må ha i mindreinntekter eller merkostnader før man kan søke, slik det var de aller første krisepakkeordningene.
  • Den første søknadsfristen, for perioden 1. november til 31. desember 2021 er satt til 18. januar 2022. Søknad leveres via Lotteri- og stiftelsestilsynets søknadportal på nett. Det vil komme justeringer her på bakgrunn i regjerningens utvidelse av ordningen.

Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside finner du her Våre korona- og smittevernsrelaterte saker finner du her