Kopinor-avtalen

Alle korps som er medlemmer i Korpsnett Norge, har avtale med Kopinor inkludert i medlemskapet. Det betyr at våre medlemskorps, innenfor visse rammer, kan kopiere notemateriell til bruk i korpsets opplærings- og konsertvirksomhet.


Kopiering av korpsnoter forutsetter at korpset har kjøpt hele originale notesett eller originale korpshefter til samtlige utøvere. Det er viktig å presisere at det er visse rammer i avtalen, og at avtalen ikke erstatter kjøp av noter. Korpset må fortsatt kjøpe noter til medlemmene. Notekopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan ikke spres utenfor det enkelte korps sin virksomhet. Dersom det originale notesettet selges videre til et annet korps skal alle arbeidskopier destrueres fra korpsets arkivet.

Kopinoravtalen kort oppsummert:

  • Det kan fremstilles arbeidskopier og supplementsnoter fra korpsets originalnoter til intern bruk i korpset. Korpset må ha kjøpt hele originale notesett eller originale korpshefter til samtlige utøvere i korpset.
  • Videre kan det kopieres inntil 15 %, men maksimum 10 sider, fra noter og notesamlinger beregnet på andre besetninger enn korps.
  • Korpset kan lagre kopier av egne originalnoter i eget arkiv, også digitalt. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopiene fjernes fra korpsets arkiv.
  • Det kan fremstilles kopi av partitur til dirigent for intern bruk i korpsets virksomhet, og til dommere i forbindelse med konkurranser i Norge.
  • Det kan innenfor visse rammer også kopieres fra annet materiale enn noter som f.eks. bøker, tidsskrifter, aviser og Internett.

Om notesett ikke lenger kan kjøpes:

Det kan fremstilles kopier til korpsets medlemmer dersom det originale notesettet ikke lenger er tilgjengelig i handelen. Det forutsetter at man har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes. Et eksempel kan være om notene i sin tid ble utgitt på et forlag som ikke lenger eksisterer, og der heller ingen andre forlag har kjøpt opp rettighetene og kan tilgjengeliggjøre notene på noen måte. Dermed er det lettere å hindre at musikk skal gå tapt fordi man ikke har mulighet til å få gjenskapt eller erstattet manglende stemmer i notesettet, når det ikke lenger finnes et forlag å henvende seg til. Det kan også være greit å merke seg at kopiering av partiturer til dommere i konkurranser kun er tillatt når konkurransen finner sted i Norge.Ta gjerne kontakt med Ida Lillefjære i Kopinor om dere har behov for ytterligere informasjon om avtalen, enten ved å sende en e-post til il(a)kopinor.no eller via telefon 23 10 74 46.