Klassekorps

Klassekorps har vært et satsingsområde for Korpsnett Norge siden 2015. All erfaring viser at det å gi musikkundervisning i grunnskolen på korpsinstrumenter styrker rekrutteringen til de lokale korpsene. Det styrker også skolenes musikkundervisning. Derfor jobber vi aktivt for at skoler over hele landet skal gå sammen med kulturskolene og de lokale korpsene for å få slike tilbud på plass. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB tilbyr vi utlånsinstrumenter og veiledning/kurs for ledere og lærere. I 2024 er søknadsfristen for tildeling av låneinstrumenter 15. januar.

Hva er klassekorps?

Med klassekorps mener vi som utgangspunkt opplegg der den ordinære musikkundervisningen i grunnskolens 3. eller 4. klassetrinn gjennomføres på korpsinstrumenter, eller med korpsinstrumenter som en vesentlig hovedsatsing gjennom et helt skoleår. Andre klassetrinn eller klassesammensetninger med flere trinn sammen på fådelte skoler er også mulig.

Klassekorps skjer i hovedsak i et samarbeid mellom grunnskolen, lokale korps og kulturskolen. Der det ikke finnes korpstilbud fra før, men det er ønskelig å få det etablert, eller reetablert, går gjerne grunnskole og kulturskole sammen om om å starte med slike undervisningsopplegg. Men da anbefales det at interesserte foreldre også involveres med tanke på å kunne etablere et korps etter hvert.

I denne sammenhengen bruker vi begrepet klassekorps gjennomgående. Av erfaring anbefaler vi at det er det som brukes for nye prosjekt. Men så lenge prosjektet deres møter kriteriene for tildeling kan Klasseorkester, Blås i skolen, Korps i skolen eller andre benevnelser være like gode.

De siste årene har en rekke skoler tatt i bruk korpsinstrumenter i den ordinære musikkundervisningen i eksempelvis 3. eller 4. klassetrinn. Og skolekorpsene opplever økt oppslutning og rekruttering. På enkelte små fådelte barneskoler, har man til og med innført dette som tilbud for flere klassetrinn samtidig. På den måten får man til et korpsmiljø selv på små steder med begrenset elevtall. Det finnes ulike læreverk som kan brukes, og det finnes også flere ulike måter å gjøre dette på.

Instrumentutlånsordning

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB var Korpsnett Norge med på å etablere en utlånsordning for korpsinstrumenter i 2015. Utlånsordningen har fram til i dag bidratt til at flere tusen skolebarn har fått et år med opplæring på korpsinstrumenter, og ikke minst til at korpsene har stabilisert og økt rekrutteringen der det satses på klassekorpsopplegg i skolen.

Og vi fortsetter satsingen. I perioden 2022 til 2024 vil vi kjøpe inn flere hundre nye instrumenter som skoler, korps og kulturskoler kan låne av oss for å klare å starte opp. Instrumentene lånes ut så langt beholdningen rekker.

Utlånsordningens formål er kort oppsummert å gjøre egnede instrumenter tilgjengelige for musikkorps, skoler og kulturskoler som ønsker å drive klassekorpsundervisning.

Ordningen skal:

  • stimulere til opprettelse av nye klassekorps.
  • styrke skolens musikkundervisning.
  • styrke rekrutteringen til korpsene.
  • bidra til opprettelse av skolekorps i områder der dette ikke finnes.

Kurs og veiledning

Alle som mottar utlånsinstrumenter fra oss, vil automatisk også bli koblet opp mot en veileder som kan komme med tips og råd rundt organisering, økonomi, ressursbruk, samarbeidform mellom grunnskole, korps, kulturskole.

I tillegg har vi mulighet til å tilby lærerkurs med svært erfarne klassekorpslære som kursholdere.

For korpsene kan vi også bistå med veiledning rekrutteringsarbeidet fra klassekorps til skolekorps.

_____________________________________________

Ta kontakt med oss via epost til korpsett@korpsnett.no om dere ønsker mer informasjon og veiledning om oppstart av klassekorps og lærerkurs, eller om rekruttering fra klassekorps til skolekorps. Vi har erfarne veiledere og kursholdere som kan hjelpe dere i gang.