Handlingsplan 2019 -2021

1. BIDRA TIL GOD MEDLEMSUTVIKLING FRA ASPIRANT TIL VETERAN-MUSIKANT

a)
Videreutvikle KUR - Korpsnetts ungdomsråd som virkemiddel for å få flere korpstillitvalgte og øke ung medbestemmelse i hele organisasjonen
b)
Arbeide for å starte opp nye klassekorps for å styrke rekruttering til skolekorpsene
c)
Tilby og utvikle konkurranser, stevner og festivaler i samarbeid med lokale arrangører.
d)
Arbeide med inkludering og mangfold som en integrert del av medlemsutviklingen.

2. STYRKE FAGKOMPETANSEN I KORPSENE

a)
Videreutvikle og gjennomføre kurs for medlemmene, gjennomføre pilot for aldersbestemte helgekurs
b)
Videreutvikle og gjennomføre kurs for klassekorpslærere
c)
Bidra i breddesatsingen i Dirigentløftet
d)
Utvikle medlemstilbud for å jobbe med korpskultur og korpsidentitet
e)
Styrke repertoarkunnskap om norsk musikk/tradisjonsmusikk

3. SØRGE FOR GOD MEDLEMSSERVICE OG VÆRE EN ENGASJERT MEDSPILLER

a)
Arbeide sammen med Norsk musikkråd for å få en best mulig TONO-avtale fra 2020
b)
Skape flere nettverk og gjennomføre årlige møteplasser i nettverkene der medlemskorpsene ønsker det eller Korpsnett Norge ser behov for det
c)
Videreutvikle forsikringsavtale og opprettholde Kopinor-avtale
d)
Arbeide for vekst i antall søknader til Frifond Organisasjon, voksenppplæringsmidler og mva-kompensasjon
e) Tilby medlemmene et godt korpsdriftsverktøy på nett

4. ARBEIDE FOR GODE RAMMEVILKÅR FOR KORPS OG MUSIKKENSEMBLER

a)
Arbeide aktivt for bedre økonomiske støtteordninger
b)
Søke samarbeid med andre landsomfattende musikkorganisasjoner og delta aktivt i paraplyorganisasjonene Frivillighet Norge, Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund og Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner for å bidra til gode rammevilkår for korps og musikkensembler
c)
Bevisstgjøre korps om at de skal stille krav til at øvingslokaler følger NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål og Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål