Handlingsplan for Korpsnett Norge 2023 -2025

1. BIDRA TIL GOD MEDLEMSUTVIKLING FRA ASPIRANT TIL VETERAN-MUSIKANT

a) Øke ung medbestemmelse og bidra til attraktive aktiviteter i hele organisasjonen ved hjelp av KUR – Korpsnetts Ungdomsråd og KUR Ambassadører.

b) Arbeide for å starte opp nye klassekorps for å styrke rekruttering til skolekorpsene.

c) Tilby og utvikle konkurranser, stevner og festivaler hvor korps møter korps.

d) Styrke arbeidet med inkludering som en del av medlemsutviklingen.

2. STYRKE FAGKOMPETANSEN I KORPSENE

a) Videreutvikle og gjennomføre utøver- og organisasjonskurs for medlemmene.

b) Gi utøvere mulighet til å utvikle seg som dirigenter, komponister og ledere.

c) Styrke kompetansen om og heve statusen til fagområdet marsjering.

d) Styrke samarbeidet med andre organisasjoner og institusjoner for å øke fagkompetansen i korpsene.

e) Styrke repertoarkunnskap om norsk, tradisjonell korpsmusikk.

3. SØRGE FOR GOD MEDLEMSSERVICE OG VÆRE EN ENGASJERT MEDSPILLER

a) Skape flere nettverk og gjennomføre møteplasser i nettverkene der medlemskorpsene ønsker det eller Korpsnett Norge ser behov for det.

b) Tilby medlemmene gode verktøy for korpsdrift og styrke arbeidet med Trygg Organisasjon.

c) Videreutvikle gode avtaler på vegne av medlemskorpsene.

d) Arbeide for vekst i antall søknader til Frifond Organisasjon, voksenopplæringsmidler og mva-kompensasjon.

4. ARBEIDE FOR GODE RAMMEVILKÅR FOR KORPS OG MUSIKKENSEMBLER

a) Arbeide aktivt for bedre økonomiske støtteordninger.

b) Arbeide aktivt for flere tilgjengelige og egnede musikklokaler.

c) Arbeide aktivt for bedre tilgang på dirigenter og instruktører.

d) Søke samarbeid med andre landsomfattende musikkorganisasjoner og delta aktivt i paraplyorganisasjonene.

Handlingsplan for Korpsnett Norge 2023 - 2025