Inkludering i kulturlivet - søknadsfrist 1. mars

Kulturtanken har åpnet for søknader om tilskudd til inkludering i kulturlivet. Målgruppen er barn og ungdom, og korps kan søke, gjerne i samarbeid med andre. Ordningen er på 12,6 mill og søknadsfristen er 1. mars kl. 24:00.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

Barrierer for deltakelse kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller informasjon. Men det handler like ofte om relasjoner, identifikasjon, trygghet eller relevans i tilbudet. Denne ordningen skal bidra til at frivilligheten kan samarbeide på tvers for å legge til rette for å inkludere barn og unge i trygge, sosiale og utviklende miljøer som lar dem føle mestring, samhold og tilhørighet uavhengig av bakgrunn.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.Søkere må spesifisere i søknaden hvilken målgruppe tiltaket retter seg mot og hvor mange det tas sikte på å nå.

Søkere skal initiere samarbeid om tiltaket. Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører. Eksempelvis kan samarbeidspartnere være:

  • Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
  • Andre frivillige organisasjoner
  • Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, kommunale frivilligsentraler, museer eller bygdetun
  • Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og hvilken rolle de har.

Det kan søkes tilskudd til:

  • Lokalleie
  • Materialer
  • Honorarer til eksterne bidragsytere
  • Markedsføring
  • Deltakeravgift
  • Aktiviteter

Søker bør ta sikte på at arbeidet skal videreføres innenfor egen organisasjon. Det bør ikke legges opp til at samme tiltak årlig skal finansieres gjennom denne ordningen.

Inkludering i korps

Vi i Korpsnett Norge legger stor vekt på at hobbyen vår skal være tilgjengelig for alle som ønsker det. Derfor har vi blant annet et eget stort prosjekt som blant annet handler om inkluderende rekruttering til korpsene. Der har vi produsert brosjyrer på en rekke språk spesielt beregnet på de som ikke kjenner til korps som fritidsaktivitet fra før. Brosjyrene (se lenke nederst på siden) er også lest inn som lydfiler på alle språkene, slik at de som heller ønsker eller har behov for å høre innholdet framfor å lese det, kan gjøre det.

I tillegg til brosjyrene er det produsert en egen film om instrumentene i korpset sammen med Det Norske Blåseensemble i Halden. Filmen "Instrumentene i korpset" (se lenke nederst på siden) viser hvilke instrumenter man kan spille i korpset og er tilgjengelig på våre nettsider.

Vi har også utarbeidet en brosjyre for tillitsvalgte som handler om barrierer for deltakelse. Brosjyren heter Korps for alle, og du kan laste den ned fra nettsiden vår (se lenke nederst på siden).

Vi hører gjerne fra dere om dere mener dere har et godt prosjekt det kan være verdt å søke om midler til fra Kulturtanken.

Kulturtankens nettside der du kan søke om midler finner du her Brosjyrer og lydfiler på flere språk finner du her Filmen "Instrumentene i korpset" finner du her Brosjyren "Korps for alle" finner du her Alt om inkludering og rekruttering i korps finner du her