Vedtekter Korpsnett Norge

Vedtekter vedtatt 14.10.2001. Sist endret 23. april 2017

§ 1 ORGANISASJON

Korpsnett Norge er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for korps, blåseensembler, musikanter og andre interesserte.

§ 2 FORMÅL

Korpsnett Norge skal arbeide for å:

 • sette medlemmenes ønsker og behov i sentrum
 • bidra til aktiv deltakelse i musikk gjennom opplæring, formidling og lytting
 • bidra til å videreutvikle og støtte korps og blåseensembler organisatorisk, musikkpolitisk og musikkpedagogisk
 • utvikle opplærings- og formidlingsaktiviteter i samarbeid med medlemmene og andre instanser.
 • være tuftet på fordomsfritt samarbeid med andre musikkorganisasjoner, kulturskoler, sjangerrepresentanter og representasjoner av andre kunstneriske uttrykksformer

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Opptak av medlemmer
Musikkorps og ensembler med medlemmer og støttemedlemmer melder seg samlet inn i Korpsnett Norge. Enkeltpersoner som ikke er medlem i musikkorps melder seg inn individuelt. Medlemskapet gjelder for hele kalenderåret.Medlemskap i Korpsnett medfører også medlemskap i de organisasjonene Korpsnett til enhver tid er tilsluttet.Medlemskap i Korpsnett må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle lagets medlemmer. Medlemmer over 12 år skal ha fulle demokratiske rettigheter i sitt korps/ensemble.

§ 3.2 Regionledd
Korpsnett Norges medlemmer kan, innenfor et nærmere definert geografisk område, stifte et felles samarbeidsorgan, heretter kalt regionledd.Regionleddet skal ha vedtekter utarbeidet på bakgrunn av Korpsnetts mønstervedtekter.Regionleddets vedtekter godkjennes av styret i Korpsnett Norge. Regionledd skal arbeide i tråd med Korpsnett Norges formålsparagraf. Regionledd har ansvar for egen økonomi og egen administrasjon.Medlemskap i regionledd skal bygge på prinsippene i Korpsnetts sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtektene for regionsledd.

§ 3.3 Plikter
Medlemmene skal betale kontingent til Korpsnett Norge. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall pr. 31.12. året før. Musikkorpsene skal innen 15. februar hvert år sende medlemsopplysninger til Korpsnett Norge på avtalt skjema/medium.Alle medlemmene er pliktige til å rette seg etter gjeldende vedtekter.

§ 3.4 Utmelding
Musikkorps og enkeltmedlemmer som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til Korpsnett Norge senest 1. desember, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Korpsmedlemmer meldes ut av Korpsnett Norge ved utmelding fra musikkorps.  

§ 4. LANDSMØTE

§ 4.1 Status
Landsmøtet er Korpsnett Norges høyeste myndighet.

§ 4.2 Landsmøteperiode

 • Det skal holdes ordinært landsmøte innen utgangen av juni annet hvert år.
 • Det skal kalles inn til ekstraordinært landsmøte dersom minst 3 styremedlemmer i Korpsnett Norge eller 2/3 av medlemmene krever det.

§ 4.3 Innkalling og saker til landsmøtet

 • Innkallingen sendes senest 2 måneder før ordinært og 1 måned før ekstraordinært landsmøte.
 • Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling på landsmøte skal sendes til medlemmene senest 4 uker før landsmøtet.
 • Medlemmer og musikkorps må fremme landsmøtesaker seinest 6 uker før landsmøtet.
 • Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for landsmøtet. Dette gjelder også forslag til vedtektsendringer.

§ 4.4 Representasjon og rettigheter
På landsmøtet deltar

 • representanter fra korps
 • enkeltmedlemmer
 • styret i Korpsnett Norge,
 • kontrollkomiteen
 • valgkomiteens leder
 • gjester invitert av Korpsnett Norges styre

Representasjon:

 • Hvert medlemskorps har en stemme.
 • Korpsnett Norges enkeltmedlemmer kan velge inntil tre delegater på landsmøtet. Hver av disse har en stemme.
 • Representanter for sittende styre i Korpsnett Norge har stemmerett i alle landsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap.
 • Øvrige medlemmer som er til stede på landsmøtet har tale- og forslagsrett
 • Landsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett

§ 4.5 Dagsorden for årsmøtet

 1. Konstituering:
  Åpning
  Navneopprop/godkjenning av representantenes fullmakter
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Valg av møteleder, møtesekretær og to protokoll-underskrivere
 2. godkjenne årsmelding
 3. godkjenne revidert årsregnskap
 4. behandle innkomne saker
 5. behandle styrets forslag til handlingsprogram
 6. behandle budsjett, herunder kontingent
 7. valg:
  Leder - velges særskilt
  6 styremedlemmer
  Valgkomite bestående av 3 medlemmer, hvorav et medlem kan være styremedlem i det sittende styret
  Kontrollkomite bestående av 2 medlemmer

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.  

§ 5 STYRET

§ 5.1 Styrets sammensetning
Styret består av leder og seks styremedlemmer valgt av landsmøtet. Alle over 15 år kan velges til styreverv. Styret bør ha minst 1 medlem under 26 år.

§ 5.2 Styrets mandat og oppgaver
Styret skal:

 • lede Korpsnett Norge i perioden mellom landsmøtene
 • iverksette landsmøtets vedtak
 • utarbeide årsmelding og regnskap
 • fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • prioritere organisasjonens inntekter i tråd med handlingsplan, budsjett og til beste for Korpsnett Norge som landsomfattende organisasjon.

Styreleder innkaller til styremøter. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og tre styremedlemmer er tilstede.

§ 6 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endring i vedtektene kan skje på landsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemme-flertall.

§ 7 OPPLØSNINGForslag om oppløsning av Korpsnett Norge behandles på ordinært landsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Korpsnett Norge og alle tilsluttede korps og enkeltmedlemmer minst fire måneder før landsmøtet. Til oppløsning kreves ¾ stemmeflertall. Årsmøtet bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles. Ved en oppløsning skal de resterende midlene benyttes i overenstemmelse med Korpsnett Norges formål.