Momskompensasjon - 1. juni

Momskompensasjon er en ordning for å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Man søker ved å sende fjorårets regnskap og revisorrapport til Korpsnett innen søknadsfristen. Pengene utbetales ved årsskiftet.

Søknadsfrist: 1. juni

Slik søker du:

Send inn regnskap og revisjonsrapport for foregående regnskapsår til Korpsnett Norge innen 1. juni. Hvis dere har avvikende regnskapsår, kan dere søke på grunnlag av siste årsregnskap som er behandlet og godkjent av styret. Korpsnett Norge søker på veiene av medlemskorpsene og kommer til å søke etter såkalt forenklet modell. Dette innebærer mindre dokumentasjonskrav for medlemskorpsene.

Sjekk følgende før du sender inn regnskap:

  • Fra og med 2019 må også korpsene (lokalledd) være registrert i Frivillighetsregisteret 1. september i søknadsåret
  • Så lenge korpset har under 5 milioner i driftskostnader, er det tilstrekkelig med regnskap revidert av tillitsvalgt revisor. Har dere 5 milioner eller mer i drifstkostnader, ta kontakt med Korpsnett for nærmere informasjon.
  • Kompensasjon ytes ikke til ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke ansees som drifts- og vedlikeholdskostnader. Har dere slike utgifter, må dere markere det i innsendt regnskap.
  • Kompensasjon ytes bare til kostnader eller anskaffelser som skjer til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, jf. § 7 i forskriften. For de fleste korps er hele virksomheten frivillig og ikke-fortjenestebasert. Driver dere annen virksomhet, må det foretas en avgrensning i forhold til hvilke kostnader som skal være med i søknaden om momskompensasjon. Er dette aktuelt for dere, så kan dere ta kontakt med Korpsnett.
  • Korpset må være en juridisk selvstendig enhet jf. § 3 i forskriften

Dokumentene kan gjerne scannes inn og sendes elektronisk til korpsnett@korpsnett.no.

Dere vil motta en epost med bekreftelse på at regnskapet er mottatt.

MVA-kompensasjonen utbetales så snart Korpsnett mottar pengene fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet, normalt i midten av desember.

Hvordan registrere seg i Frivillighetsregisteret?

Hvor mye kan man få?

Søknadsgrunnlaget beregnes på grunnlag av totale driftskostnader som faller innenfor ordningen. For de første 5 millionene i søknadsgrunnlag beregnes det 8% i søknadssum. Deretter beregnes det 6% i søknadssum.

Stortinget bevilger en ramme for mva-kompensasjonen hvert år. De siste årene har det vært bevilget nok penger til full momskompensasjon slik at ingen har fått avkortning.

Dersom rammen gitt av Stortinget ikke er stor nok til å dekke det godkjente beløpet for alle søkerne, blir alle beløpene redusert med samme prosentsats. Denne reduksjonen kalles avkortning og vil være lik for alle søkerne.