Momskompensasjon - 1. juni

Momskompensasjon er en ordning for å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Man søker ved å sende fjorårets regnskap og revisorrapport til Korpsnett innen søknadsfristen. Pengene utbetales ved årsskiftet.

Søknadsfrist: 1. juni

Slik søker du:

Send inn regnskap og revisjonsrapport for foregående regnskapsår til Korpsnett Norge innen 1. juni. Hvis dere har avvikende regnskapsår, kan dere søke på grunnlag av siste årsregnskap som er behandlet og godkjent av styret. Korpsnett Norge søker på veiene av medlemskorpsene og kommer til å søke etter såkalt forenklet modell. Dette innebærer mindre dokumentasjonskrav for medlemskorpsene.

Sjekk følgende før du sender inn regnskap:

  • Fra og med 2019 må også korpsene (lokalledd) være registrert i Frivillighetsregisteret 1. september i søknadsåret
  • Så lenge korpset har under 5 milioner i driftskostnader, er det tilstrekkelig med regnskap revidert av tillitsvalgt revisor. Har dere 5 milioner eller mer i drifstkostnader, ta kontakt med Korpsnett for nærmere informasjon.
  • Kompensasjon ytes ikke til ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke ansees som drifts- og vedlikeholdskostnader. Har dere slike utgifter, må dere markere det i innsendt regnskap.
  • Kompensasjon ytes bare til kostnader eller anskaffelser som skjer til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, jf. § 7 i forskriften. For de fleste korps er hele virksomheten frivillig og ikke-fortjenestebasert. Driver dere annen virksomhet, må det foretas en avgrensning i forhold til hvilke kostnader som skal være med i søknaden om momskompensasjon. Er dette aktuelt for dere, så kan dere ta kontakt med Korpsnett.
  • Korpset må være en juridisk selvstendig enhet jf. § 3 i forskriften

Dokumentene kan gjerne scannes inn og sendes elektronisk til korpsnett@korpsnett.no eller de kan sendes med post til

Korpsnett Norge
Møllergata 39
0197 Oslo.

Dere vil motta en epost med bekreftelse på at regnskapet er mottatt.
MVA-kompensasjonen utbetales så snart Korpsnett mottar pengene fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet, normalt i midten av desember.

Hvordan registrere seg i Frivillighetsregisteret?

Hvor mye kan man få?

Søknadsgrunnlaget beregnes på grunnlag av totale driftskostnader som faller innenfor ordningen. For de første 5 millionene i søknadsgrunnlag beregnes det 8% i søknadssum. Deretter beregnes det 6% i søknadssum. Dette er en endring fra 2019 som skal sørge for at mindre organisasjoner skal få litt mer midler gjennom ordningen.

Stortinget bevilger en ramme for mva-kompensasjonen hvert år. Dersom rammen gitt av Stortinget ikke er stor nok til å dekke det godkjente beløpet for alle søkerne, blir alle beløpene redusert med samme prosentsats. Denne reduksjonen kalles avkortning og vil være lik for alle søkerne. Rammen har hittil vært mindre enn det godkjente søknadsbeløpet. Hvor stor avkortningen blir, avhenger av rammen som Stortinget bevilger, og det godkjente søknadsbeløpet for alle søkerne.

I 2018 var avkortningen 25,5% av godkjent søknadsbeløp. Det betyr at for hver 100 kr korpsene betalte i mva-avgift fikk de kun tilbake 74,50 kr. En avkortning på 25,5%, som vi hadde i 2018, vil gi følgende mva-kompensasjon:

Driftskostnader Søknadsbeløp Mva-komp. ved 25,5% avkortning
kr 100.000,- kr 8.000,- kr 5.960,-
kr 250.000,- kr 20.000,- kr 14.900,-
kr 500.000,- kr 40.000,- kr 29.800,-
kr 750.000,- kr 60.000,- kr 44.700,-
kr 1.000.000,- kr 80.000,- kr 59.600,-
kr 1.500.000,- kr 120.000,- kr 89.400,-