VOKSENOPPLÆRINGSMIDLER

Musikkens studieforbund gir tilskudd til organisert opplæring i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Kravet for å motta støtte er at dere er minst 4 personer inkludert lærer over 14 år, og at opplæringen går over minimum 4 timer.
Søknadsfrist: Før første øvelse hvert halvår

Koronautbruddet: Informasjon om avlysning og digital undervisning

Slik går man frem:

  • Dere sender inn søknad via Studieforbundenes søknadsportal. Brukernavn og passord får dere fra deres fylkesmusikkråd. Søknadsfrist: 1. januar for påfølgende vårsemester og 1. juli for påfølgende høstsemester
  • Rapport leveres også via søknadsportalen. Du trenger frammøtelister og repertoarliste for å rapportere Rapporteringsfrist: 1. juli for vårsemenseret og 1. januar for høstsemesteret
  • Musikkens studieforbund foretar endelig avregning og sender dere tilskuddet

Søker må følge godkjent studieplan. Musikkens studieforbund har en rekke studieplaner som dekker opplæringen som vanligvis foregår i korps og ensembler. Opplæringen skal ha en varighet på minst 4 timer. Minst 3 deltakere skal ha fullført opplæringen, dvs. ha vært tilstede minst 3/4 av timene. Deltagerne må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret. Voksenopplæring gir rett til gratis lokaler (med noen forbehold), og dette kan være særlig viktig for voksenkorps som øver i skolelokaler.

Dere finner mer informasjon om voksenopplæring på Musikkens Studieforbunds nettsider.

Satser for 2023: Det gis inntil 120 kroner per time med lærer, og inntil 50 kroner pr time uten lærer. Det gis normalt ikke tilskudd til mer enn 100 timer uten lærer pr semester pr arrangør.

Søknadsfrister er 1. januar for våren, og 1. juli for høsten.