Nyheter  Søndag 29. mars 2015

Artikkel 2: Digitale møter og undervisningskoordinering

Av: Bente Illevold

I korpshverdagen opplever man ofte at det er for lite tid kommunikasjon og samkjøring av undervisningsopplegg mellom instruktører og dirigenter. Dette medfører kanskje at musikantene ikke får gunstig progresjon mellom de ulike ensemblene (aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps), eller at instruksjonen gitt på enetimer og samspill ikke er tett nok organisert. Dette kan gjøre det vanskelig å oppleve sammenheng mellom disse to arenaer, særlig de yngste musikantene, noe som igjen kan påvirke spilleglede og mestring. Undervisningskoordinering er derfor viktig for å utvikle korpset, samt for få maksimalt ut av alle dirigenter og instruktører. Planleggingstiden og eventuell undervisningstid kan derfor brukes til å koordinere dette gjennom onlinemøter, via Skype, FaceTime, Zoom, Messenger eller andre funksjonelle applikasjoner. For at dette skal fungere er det viktig at man har tydelige målsetninger på forhold. Her er eksempler på hva som kan koordineres:

  • Terminologi – bruker man de samme ord og begreper? For eksempel i forhold til tonehøyder, noteverdier og dynamikk?
  • Hvilke metoder brukes for å forklare et notebilde? Dette kan omfatte ting som taktstreker, taktart, nøkler. Hvordan lærer man bort rytmelesing?
  • Fokusområder i undervisningen – er man opptatt av de samme tingene? Kan man lande noen viktige punkter som alle jobber felles mot med lik metode?
  • Koordinering av musikantene teoretiske kunnskap. Enkelte instruktører fletter mye teori inn i sine spilletimer, andre er mest opptatt av det praktiske og håndverksmessige aspektene ved spillingen. Kan man koordinere slik at musikantene har mest mulig lik teoretisk kunnskap på tvers av instrumentgruppene?
  • Forholdet mellom utviklingen av tekniske ferdigheter, korpsrepertoar og solorepertoar (spillebøker) – kan man enes om hvordan instruksjonstimene skal vektes? Er det ulike perioder av året som skal vektes forskjellig?
  • Utveksle instrumentkunnskap og typiske problemstillinger og barrierer i utviklingen av instrumentale ferdigheter – slik at samspillrepertoaret følger musikantenes utvikling godt.