Nyheter  Onsdag 19. juni 2019

Felles innspill til ny barne- og ungdomskulturmelding

Kulturdepartementet arbeider med en ny stortingsmeldning om barne- og ungdomskultur, som de forventer å ha klar i løpet av høsten 2020. Departementet har bedt organisasjonene komme med innspill. 17. juni overleverte derfor representanter for Korpsnett Norge, Ung i kor, UNOF - De unges orkesterforbund, Norges Musikkorps Forbund, Ung kirkesang, i tillegg til Norsk Musikkråd og Norsk Kulturskoleråd, en felles uttalelse til Kulturdepartementet. Der står det hva organisasjonene mener er viktig å få med i den kommende stortingsmeldingen.


Til sammen representerer innspillet synspunkter fra kulturskolene, frivillig musikkliv generelt, og musikkensembler for barn og ungdom spesielt. Det er seks hovedpunkter i innspillet fra organisasjonene:

  1. Kulturpolitikken må være basert på forskning, ikke synsing.
  2. Vi trenger lett tilgjengelige lokaler av god standard.
  3. Støtteordningene må bli enklere og bygge på tillit.
  4. Barne- og ungdomskulturens behov må være til stede i utdanningen.
  5. Det må legges til rette for samarbeid mellom kulturskolen og de frivillige.
  6. Det frivillige kulturlivet må være tilgjengelig for alle.